خوشه کامل با ظرف شیر (مناسب برای بزدوش و گوسفند دوش)

خوشه کامل با ظرف شیر (مناسب برای بزدوش و گوسفند دوش)

در انبار