شیردوش ثابت (مناسب برای گاوداری های کوچک)
شیردوش ثابت (مناسب برای گاوداری های کوچک)
شیردوش ثابت (مناسب برای گاوداری های کوچک)
شیردوش ثابت (مناسب برای گاوداری های کوچک)

شیردوش ثابت (مناسب برای گاوداری های کوچک)

در انبار

دستگاه روغنی می باشد